21
Paź
2015
1

Wyjazd nauczycielek do Barcelony

Tytuł projektu: Doskonalenie zawodowe kadr szkoły Horyzonty Stowarzyszenia Sternik 2014/15

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czas trwania: 31 grudnia 2014 – 30 grudnia 2015r.

W ramach projektu 12 nauczycielek Szkoły Horyzonty wyjedzie na 5-dniowe szkolenie do Collegi La Vall w Barcelonie, placówki prowadzącej szkoły w oparciu o system edukacji spersonalizowanej, by tam doskonalić się w posiadanych umiejętnościach, zdobywać i rozszerzać wiedzę z zakresu pracy z uczniem, z rodzicem i współpracy z zespołem, nowych metod nauczania, funkcjonowania szkoły.

Nauczycielki będą też miały okazję obserwować pracę podczas lekcji, wymienić swoje spostrzeżenia, podzielić się doświadczeniami, opowiedzieć i posłuchać o specyfice pracy szkolnej swoich krajach.

Mamy nadzieję, że wrócą do nas pełne zapału, nowych pomysłów na lekcje, nowych możliwości, wiedzy i materiałów do wykorzystania w pracy w klasie i z rodzicami, z udoskonalonymi umiejętnościami komunikacyjnymi, otwarte na wykorzystanie nowych technologii i zapalone do zacieśniania współpracy i rozszerzania jej na nowe szkoły.

20
Paź
2015
0

Pasowanie na uczennice Szkoły Hoeyzonty

Dziś odbyło się pasowanie na Uczennicę Szkoły Horyzonty. 17 uczennic zaprezentowało nam kilka piosenek w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Następnie złożyły ślubowanie:

ŚLUBOWANIE
JA, UCZENNICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ HORYZONTY, UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ:
• PILNIE UCZYĆ SIĘ I DBAĆ O OBOWIĄZKI.
• BYĆ DOBRĄ KOLEŻANKĄ.
• DBAĆ O DOBRE IMIĘ SZKOŁY.
• BYĆ DOBRĄ CÓRKĄ W RODZINIE.
• KOCHAĆ BOGA I OJCZYZNĘ.

TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!

20
Paź
2015
0

Dzień Nauczyciela

14 pażdziernika świętowaliśmy Dzień Nauczyciela. Wszystkim naszym Paniom serdecznie dziekujemy za serce wkładane w pracę 🙂

„Dziękujemy za pokazanie nam,
że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć,
że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,
że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni.
Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień,
Abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem.
Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami.

20
Paź
2015
0

Kazanie Abp Stanisława Gądeckiego na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

7 września 2015 roku w katedrze odbyła się msza św. w intencji placówek Sternika. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki. Z małym opóźnieniem otrzymaliśmy tekst homilii.

Abp Stanisław Gądecki

Błogosławieństwo rozwoju. Eucharystia szkół „Sternika” (Katedra Poznańska – 7.09.2015).

Dzisiaj spotykamy się w Poznańskiej Katedrze na Mszy Świętej celebrowanej w intencji szkół fundacji „Sternik”. Modlą się wspólnie dyrektor, nauczyciele, katecheci, pracownicy szkoły, rodzice
i dzieci. Wszyscy razem prosimy Pana Boga o błogosławieństwo na rozpoczęty, nowy rok szkolny, który pragniemy przeżywać w towarzystwie Chrystusowej łaski. Razem z Chrystusem pragniemy bowiem stać się ludźmi mądrzejszymi i lepszymi.

Przy takiej okazji chciałbym powiedzieć kilka słów o dobrej szkole. Chciałbym to uczynić zwracając najpierw uwagę na jedną zasadę ogólną dotyczącą każdej katolickiej szkoły oraz trzy wynikające z niej zastosowania szczegółowe.

1.         BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROZWOJU

 

Zasadę ogólną katolickiej szkoły przedstawia nam przypowieść o talentach. „Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał” (por. Mt 25,14).

Głównym przesłaniem tej przypowieści jest obowiązek nieustannego rozwoju uczniaChrystusa. Reflektując nad tą przypowieścią dochodzimy do kilku prostych wniosków:

 

 • Wszystkie nasze talenty i zdolności są darem Stwórcy a nie owocem naszej zapobiegliwości.
 • Pociechą dla nas jest to, że nikt na świecie nie jest totalnym beztalenciem. Każdy posiada przynajmniej jeden talent (i tylko nieumiejętność rodziców, nauczycieli, albo lenistwo samego ucznia może przyczynić się do tego, że talent ten zostanie zakopany). Rozdzielając ludziom różną ilość talentów, Bóg z pozoru wydaje się niesprawiedliwy, ponieważ sprawia, iż na starcie ludzie znajdują się w sytuacji nierównej.
 • Ostatecznie jednak Bóg okazuje się sprawiedliwym przez to, że od każdego człowieka żąda na końcu tyle samo, tzn. 100% więcej ponadto, czym go na początku obdarzył. Bóg nie żąda od nas rozwijania zdolności, których nie posiadamy.
 • Bóg daje człowiekowi tylko tyle talentów, ile ten jest w stanie rozwinąć swoimi siłami („każdemu według jego zdolności” [kata thn idian dunamin], czyli według posiadanej przez niego dynamiki). Człowiekowi – mawiał Arystoteles – godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.
 • Będąc wyposażonym w rozum i wolność, każdy z nas bierze na siebie główną odpowiedzialność za własny rozwój, za swoje zbawienie. Krępowany lub wspomagany przez rodziców i pedagogów oraz otoczenie – niezależnie od stopnia uległości wpływom zewnętrznym – pozostaje głównym sprawcą swego własnego pomyślnego lub niepomyślnego losu.
 • Jedynym sposobem zachowania talentu jest jego stałe rozwijanie (np. ten, kto posiada talent do gry na pianinie, im więcej ćwiczy, tym większą ma szansę na stanie się mistrzem); „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”).
 • Rozwoju nie da się osiągnąć bez wysiłku i cierpienia („Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując <przybrania za synów> – odkupienia naszego ciała (Rz 8,22-23).
 • Wszystkie nasze talenty mają ostatecznie służyć chwale Bożej („a ja – mówi Chrystus – po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność”).
 • Ostateczną nagrodą za stuprocentowy, kompletny rozwój talentów nie jest wcale odpoczynek, lecz jeszcze bardziej wymagające zadanie („nad wieloma cię postawię”).

Tak wygląda – przedstawiona w przypowieści o talentach – generalna zasada dotycząca rozwoju każdego człowieka, nie tylko ucznia. Tę ogólną zasadę dobra szkoła winna realizować w trzech wymiarach. Na płaszczyźnie rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego.

2.         ROZWÓJ CIAŁA

Na początku szkoła winna troszczyć się o rozwój fizyczny ucznia. Ciało ludzkie jest bowiem arcydziełem stworzenia w porządku materialnym. Ciało jest warte poszanowania i rozważnej opieki, ponieważ jest przeznaczone do ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią. Praca nad rozwojem zdrowego, sprawnego, silnego organizmu uczy nas tego, że człowiek nie może osiągnąć niczego wzniosłego, bez uprzedniego przebycia ascetycznej drogi wysiłku, który go hartuje i umacnia.

Ćwiczenie ludzkiego ciała stanowi – pośrednio – symbol kształtowania ludzkiego ducha. Przecież każdy rodzaj sportu może nieść ze sobą bogactwo takich wartości jak: metodyczne przygotowanie, ćwiczenie odruchów, wyważone zaangażowanie własnych energii, kształtowanie woli, męstwo, kontrolę wrażliwości, wytrwałość, wytrzymałość, znoszenie trudów i niewygód, wstrzemięźliwość, panowanie nad własnymi uczuciami, poczucie lojalności, umiejętność podporządkowania się zasadom, prawość, uczciwość zakazującą posługiwanie się oszustwem, poświęcenie, wyrzeczenie i solidarność, kiedy trzeba pozostać w cieniu dla dobra własnej drużyny, braterstwo, przyjaźń, wierność zobowiązaniom, szlachetność, sprawiedliwość, wspaniałomyślność wobec zwyciężonych, skromność w triumfie, równowagę w razie niepowodzenia. Wszystkie te wartości – choć są ściśle powiązane z rozwojem fizycznym – zapowiadają również całokształt rzeczywistości moralnej.

3.         ROZWÓJ INTELEKTUALNY

 

Ale szkoła katolicka zabiega nie tylko o wychowanie fizyczne. Jej zadaniem jest także troska o rzecz daleko ważniejszą, tj. o sprawność intelektualną ucznia.

Nad zwiększeniem możliwości intelektualnych ucznia zastanawiano się od starożytności. Wystarczy przytoczyć fragment z rabinackiego traktatu zatytułowanego Pirqe Abot, tj. „Powiedzenia Ojców” (VI, 5). Jest to jedyny traktat Miszny, będący zbiorem opinii nie posiadających charakteru prawnego, pochodzący z okresu drugiej świątyni jerozolimskiej (czyli sprzed 70 roku po Chr.). Traktat ten podaje 48 warunków skutecznego studiowania Prawa Bożego. Warunki te można – w większości – przenieść z powodzeniem na teren każdego rodzaju nauczania. Co zakłada ten traktat?

 1. uczenie się
 2. słuchanie
 3. uporządkowana mowa
 4. pojętność serca                                 
 5. bojaźń
 6. obawa
 7. łagodność
 8. pogoda ducha                                               
 9. czystość                                            
 10. kontaktowanie się z mądrymi
 11. dyskusja z kolegami
 12. dyskusja z uczniami
 13. wypoczęty umysł
 14. znajomość Pisma Świętego
 15. znajomość Miszny                            
 16. niewiele zajęć zarobkowych           
 17. niewiele związków
 18. niewiele luksusów
 19. niewiele snu
 20. niewiele plotek
 21. niewiele kontaktów                         
 22. długie cierpienie
 23. dobre serce
 24. zaufanie do nauczycieli
 25. przyjmowanie karcenia
 26. znajomość własnego miejsca
 27. zadowolenie z własnego zadania
 28. roztropność w rozmowach
 29. nie przypisywanie sobie zasług
 30. uprzejmość                                        
 31. umiłowanie Boga
 32. umiłowanie stworzeń                        
 33. umiłowanie sprawiedliwości
 34. umiłowanie prawości
 35. unikanie zaszczytów
 36. nie nadymanie się pychą z racji posiadanej wiedzy
 37. ostrożność w wydawaniu rozstrzygnięć
 38. wspólne znoszenie ciężarów
 39. postrzeganie drugiego w dobrym świetle
 40. prowadzenie go do prawdy i pokoju
 41. spokojny umysł podczas studiowania
 42. pytanie i odpowiadanie
 43. słuchanie i dodawanie do tego, co się usłyszało
 44. uczenie się w celu nauczania
 45. uczenie się w celu wykonania
 46. przyczynianie się do tego, by własny nauczyciel stawał się coraz mądrzejszy
 47. medytowanie nad tym, co się usłyszało
 48. podawanie autora cytatów

W procesie kształcenia to nie fakty są najważniejsze. Istota kształcenia intelektualnego nie polega na wpajaniu wiedzy faktograficznej, ale na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego się nie da znaleźć w podręcznikach.

Nie osiągnie się tego z pewnością przez uciekanie się szkoły do takich metod jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych (por. Albert Einstein).

W edukacji intelektualnej nie idzie o formowanie ludzi kompetentnych w wąskiej specjalizacji, ale o formowanie ludzi mądrych, czyli dobrych. Człowiek uczciwy bowiem im więcej się uczy, tym więcej kocha bliźniego. Niegodziwiec natomiast im więcej się uczy, tym bardziej oddala się od ludzi (przysłowie wietnamskie). Ostatecznie jednak los człowieka zależy nie tyle od jego wykształcenia, ile raczej od jego mądrości, czyli od wykorzystania inteligencji, wiedzy i wykształcenia po to, by kochać ludzi.

 

4.         ROZWÓJ DUCHA

Poza rozwojem ciała i intelektu, szkoła winna też dbać o trzecią płaszczyznę. Winna troszczyć się o rozwój ludzkiego ducha, bez którego świat nigdy nie będzie bezpieczny. Jej zadaniem jest nie tylko dydaktyka, ale również wychowywanie, czyli „dźwiganie człowieka wzwyż”.

Historia II wojny światowej jest tego oczywistym przykładem. Ta katastrofa nie była wcale niespodzianką. Ona była prostą konsekwencją wcześniejszej katastrofy duchowej Europy. Ludzie, którym wpojono zasadę, że prawdą jest to, co przynosi korzyść, chętnie przystali na jeszcze większą korzyść, jaką przynosi kłamstwo. To z powodu zaniedbania osób odpowiedzialnych za życie narodów ludzie zaczęli odnosić wrażenie, że nauka służy do wykorzystywania innych, mównice w parlamencie służą hipokryzji a religia – uspokojeniu sumienia. W ten sposób człowiek, który najpierw był gotów się powiesić, doszedł do wniosku, że lepiej jest wieszać innych (A. J. Heschel).

Kopernik uczył, że: „Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości”. Był on bowiem przekonany, że ten, kto nie postępuje zgodnie z mądrym myśleniem, ten zaczyna myśleć zgodnie ze swoim niemądrym postępowaniem.

Niestety, co dla Mikołaja Kopernika było oczywiste, dzisiaj stanęło pod znakiem zapytania. Doświadczenia, jakie poczyniła ludzkość w minionym stuleciu zdecydowanie przeczą optymistycznemu przekonaniu o silnej więzi między zdobywaniem wiedzy a postępem moralnym człowieka. Ludźmi zdolnymi do największego barbarzyństwa, winnymi największych ludobójstw w historii ludzkości, tymi, którzy z antropologii, z medycyny, socjologii, historii a także z innych nauk uczynili ślepe niewolnice ideologii okazali się nie tyle niewykształceni prostacy, ile właśnie ludzie wykształceni. Nazizm i komunizm – czyli narodowy i międzynarodowy socjalizm – nie były wcale propagowane jedynie przez psychopatów i prymitywnych nieuków. Przeciwnie, te ideologie miały na swoich usługach całe rzesze ludzi wykształconych. Podobnie też bliższe naszym czasom umysły, w których zrodził się plan systematycznego ludobójstwa na narodzie kambodżańskim były wcześniej kształcone na Sorbonie. Z kolei osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie ataku na World Trade Center kształciły się na wyższych uczelniach Niemiec.

„Wychowanie o charakterze wyłącznie technicznym i praktycznym może doprowadzić do tego, że młode pokolenia staną się podobne do ‘ucznia czarnoksiężnika’ – ze znanej opery Paula Dukasa – który to uczeń potrafił wywoływać duchy, ale nie był w stanie nad nimi zapanować. Dlatego formacja, która nie bierze pod uwagę konieczności działania moralnego jest w stanie zniszczyć przyszłość ludzkości” (por. kard. Z. Grocholewski, Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie).


Dlatego słusznie powtarzała Służebnica Boża, hrabina Zamoyska: „Bez czystości serca – umysł zawsze jest ciemny”. „Wszelka nauka bez wiary służy raczej do paczenia umysłu, niż do kształcenia go; ale jeżeli nauka bez wiary wykoleja umysł, a tym samym sąd i życie całe, to nauka oparta na wierze i jej towarzysząca stokroć pomnaża dobrodziejstwa płynące z wiary”. „Tak społeczeństwa jak i jednostki, które się przykazaniami Boskimi nie rządzą lub rządzić przestają, utrzymują się w stanie barbarzyństwa lub do niego muszą powrócić”.

Słusznie powtarzała Matka Teresa z Kalkuty: „Kto nie daje człowiekowi Boga, ten daje mu o wiele za mało”. Gdy z pola naszego widzenia znikają święci, wtedy z oczu jednostek i zbiorowości giną stałe punkty odniesienia tak dla naszego myślenia, jak i dla naszego działania.

Dlatego też do pracy z młodymi potrzebni są najlepsi wychowawcy. Najbardziej dojrzali, kochający młodych, gotowi do towarzyszenia młodemu człowiekowi w roli przewodnika i przyjaciela, będący wzorcami osobowymi. Do tego rodzaju pracy potrzeba prawdziwych świadków. Takim człowiekiem był Jose Maria Escriva de Balaguer. „Chcąc uczyć prawdy, pracowitości, przyzwoitości, uprzejmości – trzeba być prawdomównym, pracowitym, przyzwoitym, uprzejmym. W porządku materialnym nikomu nie przychodzi do głowy dawać to, czego nie posiada; jakimże sposobem w porządku umysłowym lub duchowym można by tego dokonać?” (Jadwiga Zamoyska, Myśli wybrane, 65).

ZAKOŃCZENIE

Na koniec – słowami modlitwy Jana Pawła II – prośmy Boga o dary Ducha Świętego dla wszystkich, którzy poprzez edukację – tak uczący jak i uczniowie – uczestniczą w procesie „dźwigania społeczeństwa wzwyż”. Prośmy Boga:

O dar Mądrości, dla lepszego poznania Boga i jego doskonałości.

O dar Rozumu, dla lepszego zrozumienia tajemnic wiary świętej.

O dar Umiejętności, abyśmy w życiu umieli kierować się zasadami wiary.

O dar Rady, abyśmy we wszystkim u Boga szukali rady i ją znajdowali.

O dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie oderwały nas od Boga.

O dar Pobożności, abyśmy zawsze służyli boskiemu majestatowi z synowską miłością.

O dar Bojaźni Bożej, abyśmy lękali się grzechu, który Ciebie Boże obraża.

 

13
Maj
2015
0

Wycieczka szkoły do Biskupina

6 maja uczennice szkoły wybrały się na wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Podczas zwiedzania dziewczynki mogły zobaczyć neolityczną wioskę, odbyć rejs po jeziorze oraz zwiedzić dawne domy, w których przebywali mieszkańcy wioski. Po zwiedzaniu była chwila czasu na zakup pamiątek oraz zabawę na wielkim placu zabaw.

IMG 7224

 

Galeria – Wycieczka do Biskupina

16
Kwi
2015
0

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 26-27.03 br. odbyły się w naszej szkole rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył O. Dominikanin – Wojciech Prus – dyrektor wyd. „W drodze”, ceniony kaznodzieja i spowiednik, a w ostatnim czasie twórca bajek dla dzieci.

Dziewczynki z zainteresowaniem wysłuchały bajek Ojca Wojciecha, w których ukazywane były wartości takie jak piękno ciszy i przyjaźni. Po Eucharystii każda klada pracowała w grupach nad tematyką rekolekcji.

Dziewczynki z IV klasy opracowały również scenkę – przypowieść o Synu Marnotrawnym.

Rekolekcje 2015

13
Mar
2015
0

Drzwi otwarte

Zapraszamy na Drzwi Otwarte w placówkach edukacyjnych FUNDACJI STERNIK

Już w sobotę 14 marca 2014 r.

w godz. 10:00-14:00

Możliwość udziału w zajęciach pokazowych. 

Prezentacja założeń modelu edukacyjnego STERNIKA.

Okazja do spotkania z rodzinami uczestniczącymi w projekcie. 

Przedszkole i Szkoła dla Dziewcząt HORYZONTY

ul. Szczepankowo 131, Poznań

www.horyzonty.edu.pl

Szkoła dla Chłopców SKRZYDŁA

ul. Dobrowita 22, Poznań

www.skrzydla.edu.pl

22
Sty
2016
0

Grupa dla 6-latków START

Od 01.02.2016 w Przedszkolu Horyzonty rusza podgrupa START dla dzieci z rocznika 2009 przygotowujących się do 1 klasy!
Mamy jeszcze wolne miejsca!!!! Chętnych zapraszamy po feriach. Emotikon smile

 / 61-848-86-93, 515-043-562, 515-043-563/

ZAPRASZAMY!

22
Paź
2015
0

Doskonalenie zawodowe kadr szkoły Horyzonty Stowarzyszenia Sternik 2014/15

UE

Rozpoczęliśmy realizację naszego Projektu w ramach większego projektu o nazwie: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Trwają pierwsze mobilności w związku z realizowanym projektem. Sześć nauczycielek od poniedziałku do piątku (19-23.10.2015) intensywnie się szkoli, zdobywa doświadczenia. Czekamy z niecierpliwością na ich powrót!

LaVall n1www

23
Cze
2015
0

Święto Horyzontów za nami! :)

13 czerwca odbyło się Święto Horyzontów.

W ten słoneczny dzień swoje występy rozpoczęło przedszkole, które przygotowało Warzywne Przedstawienie.

Następnie zaprezentowały się uczennice ze szkoły, które przygotowały utwory po angielsku, hiszpańsku, przedstawienie w języku angielskim oraz różne układy taneczne.

Na zakończenie rodzice wcielili się w aktorów i przedstawili „Królewnę Śnieżkę i 7 krasnoludków”.

DSC 2628

Galeria – Święto Horyzontów