Język angielski

Lekcje języka angielskiego realizowane są w Horyzontach w oparciu o podstawę programową wzbogaconą o elementy leksyki i struktur językowych. Proces dydaktyczny przebiega zarówno w nurcie podręcznika wiodącego, jak i lektur, filmów, zasobów platform edukacyjnych i projektów własnych nauczyciela.

Każda lekcja ma na celu zaangażowanie uczennic w proces nauki przez spektrum zróżnicowanych metod podających, problemowych i aktywizujących. Wśród metod najchętniej stosowanych są: drama, burza mózgów, metoda projektowa, kula śniegowa, stymulacje, gry i mapa pojęciowa.

Na lekcjach języka angielskiego chętnie wykorzystujemy pełen wachlarz środków dydaktycznych wychodzących poza podręcznik i tablicę, takich jak zasoby platform edukacyjnych służących utrwalaniu słownictwa i gramatyki, filmy, nagrania, audiobooki, vlogi i lektury szkolne.

Dzięki tym narzędziom uczennice mają możliwość nie tylko być odbiorcami przekazywanej wiedzy, ale mają szansę kreować proces nauki wykorzystując swoje indywidualne talenty i jednocześnie rozwijając swoje kompetencje językowe. Serdeczna i pełna tolerancji atmosfera sprzyja budowaniu pewności siebie.

Ocenianie kształtujące stanowi klucz dydaktyki na lekcjach języka angielskiego. Najważniejsze jego elementy, takie jak wyznaczanie celu lekcji, podanie zagadnień kluczowych, pozytywny feedback, pytania angażujące, samoocena i podsumowanie lekcji stanowią nieodzowny element procesu dydaktycznego i są konsekwentnie realizowane na naszych lekcjach.

Język hiszpański

W Horyzontach uczennice rozpoczynają naukę j.hiszpańskiego w kl.5. Jest to ich drugi język obcy nauczany w wymiarze 2 godz. tygodniowo. W kl.5 lekcje w dużej mierze mają charakter zabawy z językiem – wykorzystujemy piosenki, wierszyki, rymowanki i komiksy – nie tylko te, które są w podręczniku CLAN 7 nivel 1. Celem lekcji jest rozbudzenie zainteresowania językiem hiszpańskim i położenie solidnych fundamentów pod dalszą naukę.

W klasach 6-8 kontynuujemy przygodę z j.hiszpańskim w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Na koniec nauki w szkole podstawowej uczennice mają szansę uzyskać poziom A1+, który pozwala na kontynuację nauki w szkołach ponadpodstawowych. W trakcie każdej lekcji powtarzamy poznane ostatnio struktury i korzystamy ze znanego już słownictwa. Bardzo często uczennice pracują w parach, aby ćwiczyć komunikację; pary są też zmieniane kilkakrotnie w czasie lekcji, aby nauczyć się rozmawiać z różnymi osobami. Poznawany materiał jest też bazą do częstych indywidualnych mini-projektów dotyczących życia codziennego, np. autoprezentacja, moja rodzina, moja dzielnica, mój pokój… lub projektów w grupach 2-3 osobowych, np. Boże Narodzenie w Hiszpanii lub projektów realizowanych przez cała klasę: “hiszpańskie śniadanie.” Uczestnicząc w lekcjach j.hiszpańskiego uczennice nie tylko nabywają umiejętności bezpośrednio związanych z posługiwaniem się językiem obcym, ale mają również kontakt z kulturą Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych. Dzięki pracy z samymi dziewczętami łatwiej jest mi jako nauczycielowi stworzyć przyjazną atmosferę na zajęciach, która jest motywująca dla uczennic oraz dobrać materiał dydaktyczny ciekawy dla dziewcząt.