Jaki jest cel Programu?

Celem programu jest wzmacnianie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz zdobywania wiedzy o kulturze i historii obcego, ale i własnego kraju.

Co Program daje Uczniom, Rodzicom, Szkole?

Uczestnictwo w Programie jest cennym życiowym doświadczeniem. To wyjątkowa okazja, aby nie tylko pogłębić znajomość języka, ale także nawiązać przyjaźnie, bliżej poznać kulturę kraju, którego języka się uczą. Uczestnictwo w Programie kształtuje postawę otwartości i ciekawości wobec innych osób i kultur; z pewnością uczy samodzielności, radzenia sobie w nowych sytuacjach. Dotyczy to całych rodzin, które przyjmując gościa z zagranicy okazują swoją otwartość na drugiego człowieka.

Jak Program jest zorganizowany?

Program jest realizowany we współpracy z Institució Familiar d'Educació z siedzibą w Barcelonie, które prowadzi kilkanaście szkół edukacji zróżnicowanej w Katalonii. Polega na wymianie uczennic z jednej ze szkół prowadzonych przez Institució, które ma już kilkuletnie doświadczenie w realizowaniu takich projektów. Institució wskazuje jedną ze swoich szkół, która chce wziąć udział w wymianie i dalsze szczegóły ustalają koordynatorzy konkretnych szkół. Wymiana następuje między uczennicami zbliżonymi wiekowo. Pobyt danej grupy w kraju wymiany trwa około tygodnia; dziewczynki mieszkają pojedynczo u rodzin; z założenia przebywa się w rodzinie, której córkę się gościło. Przed rozpoczęciem wymiany obie strony wypełniają dość szczegółowe ankiety przygotowane przez Institució dzięki którym koordynatorzy projektu dobierają dziewczynki w pary. Przed przyjazdem grupy jest przygotowywany program pobytu, który ma charakter kulturalny. Jeden dzień spędza się w szkole, dzięki czemu jest okazja poznać szkołę edukacji zróżnicowanej z innego kraju. Popołudnia i weekend dziewczynki spędzają z goszczącą je rodziną dzięki czemu jest okazja poznać codzienne życie, zwyczaje, kuchnię danego kraju. Przygotowując się do przyjazdu gości uczennice biorą udział w tworzeniu programu pobytu gości z Hiszpanii.

Językiem programu jest język angielski.

Kto odpowiada za Program?

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie się do programu była nauczycielka j.hiszpańskiego, która współpracowała z nauczycielką j.angielskiego, np. ankiety przygotowane przez Institució są w języku angielskim i hiszpańskim i nasze uczennice omawiały te ankiety na lekcjach j.angielskiego w ramach ćwiczenia i praktycznego użycia wiedzy zdobytej na lekcjach j.angielskiego.
Ponieważ językiem projektu jest język angielski, cała korespondencja z Institució odbywa się po angielsku; moim zdaniem znajomość j.angielskiego przez koordynatora jest fundamentalna lub jeśli koordynatorem miałby być nauczyciel j.hiszpańskiego ze względu na kraj wymiany to powinien bardzo ściśle współpracować z nauczycielem j.angielskiego. Dla uczennic jest to okazja do praktycznego używania przede wszystkim języka angielskiego, który jest dominujący w ich przypadku a równocześnie z pewnością mają okazję do pogłębienia znajomości j.hiszpańskiego.

Jak Program jest powiązany z misją Szkoły i zgodny z modelem edukacyjnym?

Wymiana jest prowadzona ze szkołą edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć więc jest to ten sam model, który jest realizowany w Horyzontach. Nasze uczennice mają okazję zobaczyć podobną szkołę w innym kraju co myślę, że pozwoli im odczuć przynależność do pewnej „rodziny szkół”.

Jak Program wpisuje się w cele wychowawcze?

Program „Okno na świat" realizuje program wychowawczy szkoły – poprzez wyzwania jakie stawia uczennicom w sposób pozytywny kształtuje ich charakter.

Jakie korzyści otrzymuje Absolwentka uczestnicząc w Programie?

Uczestnicząc w Programie Absolwentka wzbogaciła swoje zdolności interpersonalne, okazała otwartość na inne osoby, zdobyła praktyczną wiedzę o kulturze i zwyczajach innego kraju, wzbogaciła wiedzę o swoim regionie, miała okazję posługiwać się językiem obcym w realnych sytuacjach życia codziennego.