Wspólna praca Rodziców, Nauczycieli i innych Pracowników Szkoły oraz samej Uczennicy ukierunkowana jest na pomaganie jej we wzrastaniu w człowieczeństwie odpowiednio do jej poziomu rozwoju, aby była dobrym i szczęśliwym człowiekiem oraz mogła odnajdywać się w zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwentka Szkoły Fundacji STERNIK-Poznań:

1
zna własne zdolności i możliwości fizyczne i psychiczne oraz jest gotowa do podejmowania wysiłku, aby je rozwijać; zna, rozumie i akceptuje zmiany zachodzące w jej ciele i psychice; ma pozytywny stosunek do samej siebie;
2
jest otwarta na prawdę; potrafi dokonywać analizy i syntezy, wyciąga wnioski, myśli krytycznie, potrafi argumentować oraz wykorzystuje powyższe kompetencje do działania kreatywnego i z inicjatywą;
3
zna chrześcijańską wizję człowieka i etykę chrześcijańską, posiada wiedzę z obszarów kultury oraz docenia osiągnięcia cywilizacyjne, twórczość artystyczną i piękno przyrody;
4
cechuje ją spójność myślenia, mówienia i działania oraz dotrzymywanie podjętych zobowiązań;
5
jest zdolna do obiektywnej i zrównoważonej oceny pojawiających się spraw, ludzi, wydarzeń i relacji;
6
potrafi odkrywać pozytywne aspekty otaczającej rzeczywistości, przyjmować z optymizmem wszelkie okoliczności życiowe;
7
posiada nawyki pracy i porządku ułatwiające późniejszą naukę i pracę zawodową oraz zaangażowanie w życie społeczne; potrafi dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
8
czyni dobry użytek z własnej wolności, podejmuje godne i sprawiedliwe decyzje oraz bierze za nie odpowiedzialność;
9
jest zdolna do decydowania o swoich celach życiowych i realizowania wybranych przez siebie wartości w sposób dobrowolny;
10
w sposób wolny i odpowiedzialny traktuje wymagania wiary szanując jednocześnie inne wyznania;
11
jest otwarta na drugą Osobę i szanuje ją w każdym wymiarze, zdolna do dawania siebie innym oraz świadoma, że prawdziwa miłość niesie ze sobą - obok szczęścia - oddanie, poświęcenie i wyrzeczenie;
12
postępuje konsekwentnie w życiu osobistym i społecznym, jest szczera, sprawiedliwa i hojna wobec innych, wrażliwa i gotowa do odpowiadania na potrzeby innych.