Nazwa zajęć pozalekcyjnych: Wolontariat szkolny/Samorząd szkolny

Adresat: Wolontariat klasy 6-8/ Samorząd szkolny 5-8

Co będziemy robić?

Kółko jest skierowane do uczennic, które chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Uczennice dzięki tym działaniom doskonalą umiejętność skutecznej komunikacji i budowania prawidłowych relacji oraz wzmacniają poczucie własnej wartości. Mają również okazję wykazywać się własną empatią, wrażliwością oraz otwartością na drugiego człowieka i jego potrzeb, do czego są naturalnie predysponowane. Na spotkaniach wolontariatu oraz samorządu szkolnego (raz w miesiącu) odbywa się między innymi:

– ustalanie dyżurów stałych na stołówce szkolnej oraz szatni;

– omawianie jak pomagać młodszym uczennicom naszej szkoły – starsze uczennice wspierają młodsze;

– planowanie dodatkowych akcji wynikających z inicjatywy wolontariatu szkolnego oraz samorządu szkolnego.