Język polski

Każda lekcja języka polskiego opracowana jest w oparciu o podstawę programową i program nauczania, a także o bardzo ważny w naszej szkole dokument – plan programu wychowawczego. Przygotowując lekcję, zależy nam na tym, aby dobór tekstów, wykorzystywanych na zajęciach, nawiązywał do aktualnych nawyków rozwijanych w danym miesiącu. Pomocne przy tym są liczne metody aktywizujące, jak np. panelowe dyskusje czy metaplany, dzięki którym uczennice rozwijają logiczne myślenie, poprawność rozumowania oraz budowanie wypowiedzi i komunikowanie się z innymi – kompetencje niezbędne do nauki wszystkich przedmiotów. Kluczem przy wyborze tekstów są również niesamowite historie bohaterek literackich, a także autentycznych postaci kobiecych, które inspirują uczennice do rozwijania swoich talentów. Przy wprowadzaniu nowych treści zależy nam na tym, aby każda uczennica wiedziała, co jest jej mocną stroną, a nad czym musi jeszcze popracować. Stąd też zrodził się pomysł na cykliczne zajęcia: “Warsztat pisarki”, podczas których uczennice doskonalą umiejętności redagowania dłuższych i krótszych form wypowiedzi. Ciekawa lekcja języka polskiego to nie ta, która bazuje na przedstawieniu uczennicom nieznanych im dotąd  tekstów, lecz ta, która pozwala i angażuje je do tego, aby w utworach (nawet starożytnych) odnalazły autentyzm i wartości, które są aktualne także dzisiaj.

Matematyka

Nauczanie matematyki opiera się na kilku filarach, z których jeden polega na możliwie dużej indywidualizacja pracy z każdą uczennicą. Zadania czy treści oparte są na przykładach z życia codziennego, co ułatwia dziewczętom przyswojenie materiału. Zajęcia często są organizowane metodą “odwróconej lekcji”, dzięki czemu  uczennice uczestniczą aktywniej w zajęciach i uczą się zadawać logiczne pytania. Dziewczęta pracują w grupach, wymieniając się wiedzą uczą się od siebie i wzajemnie motywują , dzięki czemu budują się między nimi dobre relacje.

Muzyka

Lekcje muzyki są nastawione przede wszystkim na rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, kreatywności uczennic oraz na czerpanie radości ze wspólnego muzykowania. Tematyka zajęć oparta jest na podstawie programowej, jednak sposób jej realizacji w dużej mierze wynika z indywidualnych cech i potrzeb danej klasy. Dziewczęta bardzo chętnie uczestniczą w zadaniach praktycznych takich jak śpiew czy granie na instrumentach oraz teoretycznych, dzięki którym poznają tajemnice zapisu nutowego, pojęcia i terminy muzyczne oraz zagadnienia związane z historią muzyki.

Wszystkie działania podejmowane na lekcjach mają na celu przygotowanie uczennic do pełnego zrozumienie muzyki, docenienie jej wartości, przygotowania ich do samodzielnego podejmowania różnorodnych działań muzycznych oraz wykształcenie świadomych odbiorców i uczestników kultury muzycznej.

Zadaniem nauczyciela jest nieustanne dążenie do uwrażliwienia uczennic na piękno muzyki, inspirowanie do pogłębiania wiedzy teoretycznej oraz znajomości z zakresu literatury muzycznej, a także do podejmowania różnorodnych aktywności muzycznych bez względu na poziom uzdolnień i osiągnięć muzycznych.

W naszej szkole w szczególny sposób dbamy, aby uczennice poszerzały swoje horyzonty. Mamy jednak świadomość, iż najważniejszymi wychowawcami, także w przypadku rozwoju muzycznego, są dla dziewczynek przede wszystkim ich rodzice. „Śpiewać każdy może, czasem lepiej, lub trochę gorzej…” dlatego zaangażowanie rodzin w różnorodne muzyczne projekty i konkursy jest dla nas zawsze niezwykle cenne. Szkolną tradycją stało się wspólne muzykowanie podczas wieczornicy z okazji Święta Niepodległości, a także kolędowanie w gronie całych rodzin razem z babciami i dziadkami. Wspólne śpiewy towarzyszą również innym uroczystościom szkolnym.

Plastyka

Lekcje plastyki to dla uczennic nie tylko czas, kiedy realizują się twórczo i zdobywają wiedzę o świecie sztuki, ale to przede wszystkim kształtowanie wrażliwości estetycznej, dbałości o staranność, otwartości i odwagi, wytrwałości oraz porządku.

Zajęcia opierające się na tworzeniu prac artystycznych nie wymagają od uczennic posiadania szczególnie rozwiniętego talentu artystycznego. Liczy się przede wszystkim ich zaangażowanie w realizację ćwiczeń, aktywne uczestniczenie w pracach grupowych, wykorzystywanie posiadanej wiedzy i poznanej terminologii plastycznej podczas działań praktycznych. Istotne są również biegłość w posługiwaniu się poznanymi technikami i stosowanie twórczych rozwiązań. Jednocześnie uczennice nabywają umiejętności wypowiadania się o dziele, dostrzeganie cech i walorów prac swoich i swoich koleżanek, formułowania swoich opinii. Jest to o tyle łatwiejsze, gdy dokonuje się w gronie bliskich sobie koleżanek z klasy.

Historia

Lekcje historii to przede wszystkim historie ciekawych osób, ich osiągnięć, drogi do sukcesu czy porażki. Nie są to tylko daty i pojęcia. Pracujemy czasami metodą projektu – jak na przykład wtedy, gdy lekcje obejmują sporą część wiedzy (mitologia, sztuka, religia, wynalazki, rewolucje społeczne). Najbardziej jednak dziewczęta lubią pracować w grupach – co uczy je współpracy i umiejętności dyskusji oraz uzasadniania swojego zdania. Uczennice mają zawsze jasno określony cel swojej pracy. Jako że mają talenty i dużo wyobraźni – często efekty ich działania są bardzo ciekawe i zaskakujące. Zyskujemy wszyscy (także nauczyciel) spojrzenie na dany temat od różnych stron. W czasie lekcji powtórkowych najczęściej stosujemy quizy (w oparciu np. o aplikację kahoot), które oprócz faktycznego powtarzania i porządkowania wiedzy z danego działu, są zabawą i zdrową rywalizacją między uczennicami. Część zadań domowych realizowana jest w oparciu o google forms.

Informatyka

Informatyka jest przedmiotem, w czasie którego uczennice zdobywają umiejętności nie tylko z obsługi komputera, ale też wielu innych urządzeń techniki komputerowej.

Uczennice w czasie zajęć wychodzą poza ramy schematycznego myślenia. Tu liczy się kreatywność, wytrwałe i cierpliwe dążenie do celu oraz pomysłowość połączona z logicznym myśleniem. Podstawa programowa to tylko fundament pracy na lekcji. W Horyzontach wiemy, że fundament to nie wszystko. Tematami przewodnimi jest nauka programowania, robotyka oraz grafika. Uczennice korzystają z ozobotów, poznają środowisko Mindstorm, a w niedalekiej przyszłości nauka programowania oparta będzie na środowisku micro::bit. Jeśli rodzice są wzruszeni, kiedy ich córka zagra na pianinie prostą melodię, o ileż bardziej będą zaskoczeni, jeśli ta sama córka zaprogramuje robota, dzięki któremu będzie mogła zagrać melodię na bananach! W Horyzontach informatyka jest przedmiotem praktycznym, dlatego jeżeli uczennice chcą zrozumieć, jak działa pętla w programowaniu, chwytają za roboty i programują. Na naszych lekcjach dziewczyny nabywają również umiejętności stworzenia własnej gry komputerowej.

Mając na uwadze naturalne predyspozycje uczennic dajemy im możliwości poświęcenia większej ilości czasu na dopracowanie detalu przy obróbce zdjęć czy grafice przy tworzeniu stron internetowych (w przypadku szkoły Skrzydła uczniowie są częściej skupieni na budowie komputera i tzw. back-endzie, czyli stronie internetowej od strony kodu).

Uczennice rozwijają swoją kreatywność przy tworzeniu projektów 3D, które później trafiają do drukarki 3D. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego planujemy w starszych klasach umożliwienie nabycia umiejętności filmowania z użyciem dronów i dalszej obróbki filmowej.

Technika

Technika jest przedmiotem, który towarzyszy uczennicom klasy IV, V oraz VI. W klasie IV oprócz tematów związanych z działaniami technicznymi uczennice zdobywają umiejętności z dziedziny wychowania komunikacyjnego, które kończy się zdobyciem karty rowerowej.

Głównym celem przedmiotu jest ukazanie wszystkim uczennicom, że są twórcze i kreatywne oraz to, że z materiałów nawet niepozornych można stworzyć fantastyczne rzeczy. Bardzo ważna jest ich pomysłowość, innowacyjność oraz wspólne dochodzenie do tego, co z lekcji możemy wziąć dla siebie i w jaki sposób zdobytą wiedzę i umiejętności można wykorzystać w życiu codziennym. Technika jest fantastycznym przedmiotem do tego, aby ukazać elementy edukacji zróżnicowanej. Podczas zajęć staramy się podejmować działania rozwijające uczennice i pomagające im w nabywaniu umiejętności takich jak szycie, przygotowywanie pomysłowych i estetycznych potraw, ale także umiejętności polegających na bezpiecznej wymianie żarówki czy piłowaniu drewna i przybijaniu gwoździ.

Zdecydowana większość lekcji ma charakter praktyczny, a uczennice mają szansę wykonywać pracę twórczą samodzielnie lub w grupach. Lekcje teoretyczne mają zawsze swoje odzwierciedlenie w działaniu praktycznym. To, co jest tajemnicą i sukcesem ciekawej lekcji techniki, to wykorzystanie talentów i zainteresowań uczennic. Np. przy okazji tematów związanych z tworzywami sztucznymi i recyklingiem, przygotowujemy ekologiczny pokaz mody, a z kolei zwieńczeniem tematów dotyczących papieru jest wspólne tworzenie papieru czerpanego.

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne w Horyzontach opiera się na założeniu „Mens sana in corpore sano”, a więc „W zdrowym ciele zdrowy duch”. To nie tylko zajęcia, podczas których uczennice hartują ciało, zdobywając przy tym wysoką sprawność fizyczną, ale przede wszystkim sięgają głębiej – do usposobienia, charakteru i umysłu.  Zależy nam, aby podczas tych zajęć dziewczęta kształtowały charakter, świadomość dlaczego warto dbać o zdrowie oraz wytrzymałość i wytrwałość w dążeniu do celu. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby uczennice przestrzegały zasad fair play, podnosiły poczucie własnej wartości, ale także odpowiedzialności za siebie i innych. Za cel nadrzędny stawiamy umiejętność wygrywania
i godzenia się z porażką oraz współdziałanie w zespole. W ramach wychowania fizycznego organizowane są tańce integracyjne i fitness, dzięki którym dziewczynki kształtują poczucie rytmu i świadomość własnego ciała, zdobywając przy tym pewność siebie. Realizujemy gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, lekkoatletykę, gry zespołowe, gry i zabawy, w których widzimy ogromny potencjał rozwojowy oraz dzięki którym uczennice mają możliwość wyeksponowania swoich predyspozycji społecznych. Dzięki temu, że jako nauczycielki posiadamy szeroki wachlarz umiejętności oraz stosujemy urozmaicone ćwiczenia, a przy tym różnorakie metody i formy pracy – dziewczynki chętnie i świadomie podejmują aktywność wiedząc przy tym, w czym są już świetne, a nad czym muszą jeszcze pracować, aby korzystnie owocowało to na ich przyszłość i zdrowie. Zatem ocenie podlega przede wszystkim zaangażowanie, rozwój, postęp i progres umiejętności i kompetencji aniżeli sama sprawność, której niekiedy z natury rzeczy w diametralny sposób nie da się poprawić.

Religia

Lekcja religii w Horyzontach jest miejscem wzajemnej inspiracji by “szukać Chrystusa, znaleźć Chrystusa, pokochać Chrystusa” (św. Josemaria).

Staramy się, aby lekcje religii były żywe. Zaczynamy od porządku w sali i wspólnej modlitwy. Następnie realizujemy temat, który często łączy się z aktualnym okresem roku liturgicznego. Otaczający nas świat i człowiek to dwie drogi, które prowadzą nas do poznawania Boga. Przykładamy dużą wagę, aby dziewczęta dobrze poznały prawdy wiary i nauczanie Kościoła katolickiego.

W edukacji wczesnoszkolnej więcej uwagi przykłada się do pamięciowego opanowania małego katechizmu, przy wykorzystaniu metod nauczania angażujących dziewczęta do aktywnego udziału w lekcji, tj.: drama, prace plastyczne, praca w grupach. Szczególnie w klasach 0-4 dziewczęta cieszy staranne prowadzenie zeszytu. Już od najmłodszych klas zachęcamy dziewczęta do refleksji i rozmowy poprzez zadawanie pytań, zachęcających do logicznego myślenia. W ten sposób dziewczęta mają okazję odwoływać się do swojej – często bogatej – wiedzy religijnej, którą zdobywają w domu, czy podczas Mszy św.

W klasach 5-8 kontynuowane jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy religijnej. Religia jest wdzięcznym przedmiotem, który integruje wiele dziedzin: muzykę, sztukę, historię, czy biologię, a ponadto dotyka dogłębnie sensu i celu życia każdego człowieka. Edukacja zróżnicowana daje możliwość lepszej komunikacji w klasach samych dziewcząt, co sprzyja wychowaniu do wiary i rozwijaniu przez nie cech wyjątkowych dla dziewcząt, m.in. głęboką troskę o drugiego człowieka.

Dziewczęta zachęcane są do praktykowania cnót, kształtowania swojego charakteru na wzór osoby Jezusa Chrystusa, oraz do nawiązywania osobistej relacji z Nim.

Należy jednocześnie podkreślić, że z szacunku dla wolności sumień modlitwa w klasie oraz uczestnictwo w Mszy św. nie jest obowiązkowe.

Nasza szkoła jest otoczona opieką duszpasterską Kapelana. Rodzice, nauczyciele i uczennice mają możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, kierownictwa duchowego w każdym tygodniu oraz uczestniczyć we Mszy świętej. Ksiądz również chętnie prowadzi lekcje, które w szczególny sposób mają na celu pomóc, aby każda uczennica odkrywała radość życia w wolności dzieci Bożych. Nauka religii zachęca nas do szukania w praktyce odpowiedzi na pytanie: jak żyć szczęśliwie już teraz na ziemi i potem w Niebie.

Fizyka

Fizyka jest przedmiotem, którego uczennice zaczynają się uczyć na II etapie edukacyjnym w klasie VII i kontynuują tę naukę w klasie VIII.

Fizyka jest jedną z nauk przyrodniczych, dzięki której uczennice poznają fundamentalne i uniwersalne  prawa opisujące materię oraz procesy w niej zachodzące. Poznają pojęcia, prawa i teorie kształtujące sposób myślenia i działania opartego na metodzie naukowej.

W Horyzontach realizujemy program nauczania „SPOTKANIA Z FIZYKĄ” zaproponowany przez wydawnictwo „Nowa Era”.

Podczas naszych lekcji fizyki bezustannie odwołujemy się do przykładów z życia codziennego. Staramy się zaspokajać ciekawość poznawczą uczennic i na tej bazie kształtować umiejętność zdobywania i pogłębiania  wiedzy.

W tym celu wykorzystujemy aktywne metody nauczania oraz narzędzia TIK. W celu zobrazowania omawianych zagadnieńwykonujemy różnorodne doświadczenia, samodzielne eksperymenty, rozwiązujemy zadania problemowe, oglądamy filmy, animacje i symulacje komputerowe.

Przyroda

Zajęcia przyrodnicze dla klasy IV zakładają wyposażenie uczennic w niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Rozwojowi intelektualnemu i psychomotorycznemu uczennic towarzyszy rozwój sfery emocjonalnej, społecznej, etycznej z poszanowaniem wolności i odpowiedzialności osobistej. Proces nauczania jest dostosowany do możliwości poznawczych uczennic, uwzględniając indywidualne potrzeby edukacyjne uczennic zdolnych, zainteresowanych przedmiotem, jak i tych, które mają trudności w nauce. Dzięki realizacji w naszej szkole edukacji zróżnicowanej,  możemy w praktyce stosować metody pracy odpowiadające  potrzebom, oczekiwaniom oraz predyspozycjom  uczennic (jest to np. pogadanka, wykład, metoda sześciu myślących kapeluszy, SWOT, grywalizacja, historyjka, praca z tekstem, metoda rybiego szkieletu, drama, metoda laboratoryjna, burza mózgów, mapa mentalna, plakat, układanka itp.) Na lekcjach wykorzystuje się gotowe oraz własne przygotowane pomoce i sprzęty dydaktyczne (mapa ogólnogeograficzna polski, mapa ogólnogeograficzna świata, plansze dydaktyczne, mikroskopy, układ uzębienia człowieka, czaszka człowieka, kość długa, model płuc, model oka, model ucha, szkło laboratoryjne, kompasy, lupy, magnes, globus ogólnogeograficzny, globus indukcyjny, atlasy przyrodnicze, zestaw preparacyjny, zielniki, żywe materiały roślinne, np. kłosy zbóż, chrząszcze, muchy, karty pracy). Przygotowując zajęcia uwzględnia się, aby uczennice miały możliwość posługiwania się przyrządami powszechnie stosowanymi w poznawaniu przyrody, przeprowadziły samodzielnie i przy pomocy nauczyciela obserwacje i doświadczenia przyrodnicze, korzystały z różnych źródeł wiedzy, miały możliwość tworzenia modeli, stawiały pytania oraz poszukiwały na nie odpowiedzi. Podczas zajęć wykorzystywane są  elementy oceniania kształtującego: cele lekcji (podawane na początku każdych zajęć), kryteria sukcesu  (w ramach przygotowania do sprawdzianu), informacja zwrotna (informacja zwrotna do sprawdzianu, kartkówki, zadania domowego przekazywana w formie pisemnej pod praca lub podczas indywidualnej rozmowy z uczennicą).

Geografia

Zajęcia z geografii są realizowane dla klas V-VIII.

W założeniu prowadzonych zajęć jest wykształcenie u uczennic umiejętności dostrzegania związków między procesami i zjawiskami oraz zdolności zastosowania wiedzy w praktyce. Kładziemy nacisk na  korzystanie z różnego rodzaju źródeł informacji geograficznej ich analizie oraz uwzględnianiu aktualnych potrzeb i wyzwań stwarzanych przez szybko postępujące zmiany kulturowo-cywilizacyjne, ekonomiczne i  społeczne. W celu zaspokojenia potrzeb, oczekiwań oraz możliwości poznawczych uczennic stosujemy różnorodne metody pracy są to np. pogadanka, wykład, metoda sześciu myślących kapeluszy, SWOT, grywalizacja, historyjka, praca z tekstem, metoda rybiego szkieletu, drama, metoda laboratoryjna, burza mózgów, mapa mentalna, plakat, układanka, ,,debata za i przeciw”, ,,czytanie według 5 kroków”, dyskusja, drzewo decyzyjne, lekcje odwrócone, stosowanie metod design thinking. Na zajęciach wykorzystywane są  gotowe oraz własne pomoce i sprzęt dydaktyczny (mapa ogólnogeograficzna polski, mapa ogólnogeograficzna świata, plansze dydaktyczne, kompasy, lupy, magnes, globus ogólnogeograficzny, globus indukcyjny, atlasy przyrodnicze, atlasy geograficzne, zielniki, żywe materiały roślinne np. kłosy zbóż,  karty pracy).

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy oceniania kształtującego: cele lekcji (podawane na początku każdych zajęć), kryteria sukcesu( w ramach przygotowania do sprawdzianu), informacja zwrotna (informacja zwrotna do sprawdzianu, kartkówki, zadania domowego przekazywana w formie pisemnej pod praca lub podczas indywidualnej rozmowy z uczennicom).

Cały proces dydaktyczny uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby uczennic, zapewnia przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa w klasie i szkole, umożliwia rozwój sfery emocjonalnej, społecznej oraz etycznej. Staramy się, aby prowadzone lekcje sprzyjały kształtowaniu u uczennic między innymi uczciwości, odpowiedzialności, wytrwałości i  szacunku dla innych ludzi.

Biologia

Zajęcia z biologii są realizowane dla klas V-VIII. Biologia jest traktowana jako nauka interdyscyplinarna, która ma za zadanie kształtować u uczennic myślenie naukowe i krytyczne m.in.poprzez analizowanie informacji z różnych źródeł. Podczas nauki zachęcamy do poznawania świata i kształtowania odpowiedzialności za zrównoważony rozwój przyrody. Nauczyciel dbając o organizację całego procesu dydaktycznego, stara się utrzymać prawidłowe tempo pracy na lekcji a dobierając różnorodne środki dydaktyczne uwzględnia rozwój biologiczny dziewcząt i ich możliwości percepcyjne. Do stosowanych na lekcji metod nauczania należą między innym: pogadanka, wykład, metoda sześciu myślących kapeluszy, SWOT, grywalizacja, historyjka, praca z tekstem, metoda rybiego szkieletu, drama, metoda laboratoryjna, burza mózgów, mapa mentalna, plakat, układanka, ,,debata za i przeciw”, ,,czytanie według 5 kroków”, dyskusja, drzewo decyzyjne, lekcje odwrócone, stosowanie metody design thinking.

Podczas zajęć są  wykorzystywane elementy oceniania kształtującego: cele lekcji (podawane na początku każdych zajęć), kryteria sukcesu – n.c.b.z.u. ???NACOBEZU do sprawdzianu, informacja zwrotna (informacja zwrotna do sprawdzianu, kartkówki, zadania domowego przekazywana w formie pisemnej pod praca lub podczas indywidualnej rozmowy z uczennicą).  Wybrane klasy prowadzą „Ok zeszyt”  (w którym znajdziemy rozsypanki z lekcji, odpowiedzi na: wiem …umiem …. potrafię…., moja własna refleksja, czego zabrakło na lekcji, co zabieram z lekcji, własne ilustracje)

Na zajęciach wykorzystywane są gotowe a także własne pomoce i sprzęty dydaktyczne: plansze dydaktyczne, mikroskopy, układ uzębienia człowieka, czaszka człowieka, kość długa, model płuc, szkło laboratoryjne, atlas anatomiczny, model komórki zwierzęcej, zestaw preparacyjny, zielniki, żywe materiały roślinne np. kłosy zbóż, chrząszcze, muchy, karty pracy

W zajęciach biologicznych bardzo ważną funkcję pełnią zajęcia terenowe, zarówno te przeprowadzane w najbliższym otoczeniu szkoły, jak i dalsze wycieczki piesze oraz wyjazdy.

Edukacja zróżnicowana pozwala uczennicom lepiej poznać ich mocne i słabe strony. A  poprzez zapewnienie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa w klasie i szkole dziewczęta mają możliwość szybszego przyswajania wiedzy dzięki zaangażowaniu się  w zajęcia bez strachu, z ciekawością, w poczuciu akceptacji bez ulegania stereotypom płci.

Chemia

Naukę chemii, jednego z przedmiotów należących do nauk przyrodniczych, uczennice rozpoczynają w klasie VII i kontynuują ją w klasie VIII. Fundamentalnym celem programu jest podkreślenie powiązań między chemią, jako nauką, a otaczającym człowieka środowiskiem przyrodniczym. Priorytetowe jest także rozbudzenie w uczennicach naturalnej ciekawości otaczającym nas światem substancji i ich przemianami, a przez to zdobywanie wiedzy użytecznej w życiu codziennym. Szczególny  nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności myślenia naukowego m.in poprzez projektowanie i bezpieczne wykonywanie eksperymentów chemicznych samodzielnie przez uczennice oraz dokonywanie obserwacji i formułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych doświadczeń. Nauczyciel  stara się dostosować proces dydaktyczny do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczennic stosując różnorodne metody aktywizujące a także elementy oceniania kształtującego opartego na współpracy nauczyciela i uczennicy.