Rokowie, to małżeństwo  wybierane przez Dyrekcję, w każdej klasie szkolnej, które:

  • zna dobrze model wychowawczo-edukacyjny placówki
  • odpowiedzialnie podchodzi do wychowania swoich dzieci,
  • aktywnie współpracuje z Dyrekcją danej placówki

Rola ROK-ów w placówkach Stowarzyszenia Sternik  polega na:

  • wspieraniu tworzenia więzi między rodzicami ( np. poprzez inicjowanie i organizację spotkań towarzyskich)
  • trosce o każdą rodzinę z danej klasy, w szczególności o nowoprzyjęte rodziny, tak aby czuły się one integralną częścią projektu
  • wspieraniu rekrutacji nowych rodzin

Szkoła organizuje spotkania dla ROK-ów, podczas których odbywają się warsztaty dotyczące modelu wychowawczo-edukacyjnego.

Z propozycją objęcia funkcji ROK-ów zwraca się do konkretnych rodziców Dyrekcja każdej placówki. Informacja o tym kto  pełni w danym roku funkcję ROK-ów, przekazywana jest rodzicom we wrześniu.

W zależności od liczebności danej klasy rolę ROK-ów powierza się jednemu lub dwom małżeństwom.