Zdjęcia z zasobów IPN

Cele konkursu:

 • upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 / 1919 oraz powstańców biorących w nim udział, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów związanych z rodziną uczennic,
 • zdobywanie i popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918 / 1919 i jego uczestnikach, 
 • zachęcanie uczniów do aktywności twórczej, 
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów, 
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, 
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej, literackiej i historycznej

 

Forma konkursu: uczennice mają za zadanie wykonać krótką prezentację (multimedialną lub album plastyczny) lub plakat w kategorii: 

 • postać powstańca wielkopolskiego (z rodziny lub okolicy, w której uczennica mieszka) 

 

Uczestnicy: 

 • konkurs adresowany jest dla uczennic  klas 4-8  
 • uczennica może wykonać tylko jedną pracę, 

 

Zasady konkursu: 

 • uczestnicy wykonują pracę zgodną z tematem konkursu, 
 • technika: prezentacja multimedialna, album, plakat powstańca (forma plastyczna dowolna:  farba plakatowa, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, wyklejanka itp.)
 • format pracy:
 • prezentacja multimedialna: maksymalnie 15 slajdów; informacje dotyczące opisywanej postaci; zdjęcia (osoby, pomnika, miejsca pamięci itd); źródła historyczne (wspomnienia, artykuły z gazet, książki itd)
 • album: maksymalnie 15 stron + strona tytułowa; pozostałe kryteria j.w.
 • plakat: format a3
 • prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie, 
 • każda praca zgłoszona do konkursu powinna posiadać metryczkę według wzoru: imię i nazwisko autora oraz klasa 
 • warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac konkursowych do 7 lutego (zmiana terminu, wcześniej był 31 stycznia) 2022 r. do pani Magdaleny Zgórskiej – Bartkowiak (konsultacje w sprawie konkursu: 3-5 stycznia oraz 10-14 stycznia 2022 r. oraz 31 stycznia do 4 lutego br)
 • prace niezgodne z tematem lub regulaminem nie będą oceniane,

 

Zasady przyznawania nagród: 

 • komisja szkolna dokona oceny prac według następujących kryteriów: twórcze i indywidualne podejście do tematu, czytelność przekazu, jakość wykonania, oryginalność środków wyrazu, kreatywność, 
 • komisja, spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria, wyłoni trzy prace, 
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody związane z Powstaniem Wielkopolskim oraz dyplomy; wszyscy uczestnicy konkursu są zaproszeni również do udziału w grze terenowej w obrębie Placu Wolności i Starego Rynku 12 lutego 2022 r.
 • o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni na lutowym infowtorku