Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego “Mural dla Niepodległej”

I CELE KONKURSU
– upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
– ukierunkowanie uczennic na wartości związane z patriotyzmem
– kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa narodowego
– rozbudzanie zainteresowania historią Polski
– kształtowanie zrozumienia dla takich wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno, rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej oraz rozwijanie wyobraźni historycznej
– rozwój umiejętności plastycznych
– budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

II ZASADY UCZESTNICTWA
– Konkurs skierowany jest do uczennic Szkoły Podstawowej “Horyzonty” z klas IV-VIII.
– Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie dotyczyła 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
– Format pracy: plakat A4
– Każda uczennica, biorąca udział w konkursie może złożyć swój projekt / pracę u nauczyciela historii, spośród których wyłonione zostaną 3 zwycięskie prace.
– Praca ma mieć charakter projektu muralu szkolnego, który później – zwycięzca – będzie musiał przenieść na wskazaną w szkole ścianę (przy sali klasy 1)
– Prace mogą być zgłaszane pojedynczo jak i grupowo. Zgłoszone prace muszą zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora / autorów, klasę.
– W konkursie mogą uczestniczyć prace będące wynikiem indywidualnej pracy uczestników.
– Prace należy składać do 17 grudnia br. u p. Magdaleny Zgórskiej – Bartkowiak

III KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
dyrektor szkoły: p. Karina Szatkowska
nauczycielka historii: p. Magdalena Zgórska – Bartkowiak
nauczycielka plastyki: p. Agnieszka Kulas

Komisja weźmie pod uwagę:
– zgodność przekazu pracy z celem konkursu,
– walory artystyczne i estetyczne,
– pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej.
Wyniki zostaną ogłoszone 21 grudnia br.
Przewidziano następujące nagrody:
I miejsce: przeniesienie pracy przez zwycięzcę / zwycięzców na ścianę w szkole, jako muralu.
II i III miejsce: reprodukcja pracy w formie obrazu i wyeksponowanie ich w szkole.