Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY  2016/2017

WRZESIEŃ

Cnota: Dobre wykorzystanie czasu.

Nawyk pobożności: Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu.

 

PAŹDZIERNIK

Cnota: Wytrwałość w dobrze wykonywanej pracy.

Nawyk pobożności: Obcowanie z Aniołem Stróżem.

 

LISTOPAD

Cnota: Współpraca.

Nawyk pobożności: Świętych Obcowanie.

 

GRUDZIEŃ

Cnota: Oszczędność.

Nawyk pobożności: Przygotowanie do Bożego Narodzenia.

 

STYCZEŃ

Cnota: Higiena i czystość.

Nawyk pobożności: Sakrament Spowiedzi.

 

LUTY

Cnota: Lojalność.

Nawyk pobożności: Rachunek Sumienia.

 

MARZEC

Cnota: Posłuszeństwo.

Nawyk pobożności: Przeżycie święta Wielkiej Nocy, Eucharystia.

 

KWIECIEŃ

Cnota: Optymizm.

Nawyk pobożności: Obcowanie z Duchem Świętym.
(pod koniec: przygotowanie do uroczystości Matki Bożej Królowej Polski)

 

MAJ

Cnota: Cierpliwość.

Nawyk pobożności: Akty strzeliste do Najświętszej Maryi Panny.

 

CZERWIEC

Cnota: Dobre wykorzystanie czasu wolnego.

Nawyk pobożności: Znajomość podstawowych modlitw.

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY: OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Celem programu wychowawczego Szkoły jest pomoc każdej Uczennicy w jej integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jej wolności i we współpracy z Rodzicami. Wychować oznacza nauczyć myśleć, decydować i działać według dobrze ukształtowanego sumienia, używając wszystkich, otrzymanych od Boga, talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu cnót ludzkich.

Na każdy miesiąc proponowana jest jedna cnota ludzka, która staje się celem wysiłków wszystkich osób tworzących Szkołę. Ten wspólny wysiłek Rodziców, Nauczycieli i Uczennic sprawia, że wszyscy – nie tylko Uczennice – w pełni rozwijają swoje człowieczeństwo. Taka praca nad sobą jest podstawą tworzenia odpowiednich relacji międzyludzkich, odnoszenia się do siebie samego, a także relacji z Bogiem.

Dyżury

Oprócz zwykłych sytuacji powstających w życiu szkolnym, takich jak troska o chore koleżanki lub pomoc w lekcjach, Uczennice wspierają sprawne funkcjonowanie całej klasy i szkoły w sposób systematyczny, realizując w ten sposób część programu wychowawczego.

Te drobne zajęcia nigdy nie są uważane za cel, lecz za środek służący do wzrastania w świadomości, że w życiu aby być szczęśliwym trzeba służyć innym. Równie ważne jak powierzenie dyżuru każdej Uczennicy jest pomaganie jej w byciu wytrwałą i odpowiedzialną w jego wykonywaniu, a w szczególności zwracanie uwagi na pozytywny wpływ wypełniania powierzonych zadań na życie klasy oraz szkoły. Dodatkowo, dyżury pomagają każdej Uczennicy nabrać zaufania do siebie samej, kiedy widzi, że jest w stanie sprostać wysiłkowi potrzebnemu do dobrego ich wykonania.

Zadania materialne mogą być powierzane Uczennicom według uznania wychowawcy klasy, tak, aby nie wymagały od Uczennic wysiłku ponad ich aktualne możliwości i nie stanowiły zagrożenia dla procesu edukacyjnego.

W Szkole przykładowymi zadaniami mogą być:
• ścieranie tablicy,
• opróżnianie kosza na śmieci,
• zaopatrywanie klasy w kredę,
• dodatkowe – potrzebne – sprzątnięcie klasy, korytarza, innych pomieszczeń szkolnych,
• wietrzenie sali lekcyjnej,
• porządkowanie książek,
• pełnienie dyżuru na stołówce lub w szkole,
• opieka nad młodszymi koleżankami,
• pomoc  przy ubieraniu przedszkolaków jadących busem szkolnym itp.

OPIEKUN I OSOBISTY PLAN EDUKACYJNY

Opiekun to Nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej sprawuje pieczę nad kilkoma rodzinami. Głównym obowiązkiem Opiekuna jest pomoc Rodzicom i samej Uczennicy w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego i wychowawczego, starając się o jedność kryteriów i działań wychowawczych Rodziny i Szkoły.
Należy odróżnić funkcję dydaktyczną przynależną każdemu nauczycielowi, funkcję wychowawczą i organizacyjną przysługującą wychowawcy klasy, od funkcji koordynującej i doradczej właściwej Opiekunowi, która zakłada u podstaw wzajemną akceptację i zaufanie.

Zadaniem Opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli Rodziców, pomaganie im w nakreśleniu planu wychowania, jakiego chcieliby dla swojej córki i doradzanie im najbardziej odpowiedni sposób jego realizacji. Spotkania Rodziców z Opiekunem odbywają się co najmniej 3-4 razy do roku. Rozmowa wymaga przygotowania zarówno ze strony Opiekuna jak i Rodziców, i powinna rozpocząć się od oceny celów uzgodnionych podczas poprzedniej rozmowy. Tematy, jakie można poruszać przy każdej okazji, są bardzo zróżnicowane. Rodzice i Opiekun, którzy są wspólnie zainteresowani pełnym rozwojem swoich dzieci czy uczennic, nie mogą ograniczać się tylko do komentowania wyników szkolnych. Należy omawiać wiele innych spraw, a zwłaszcza to, co dotyczy zdolności nawiązywania relacji, zachowania w domu i w szkole, rozwoju charakteru, umiejętności nawiązywania przyjaźni, sposobu wykorzystywania czasu wolnego, itp., aby pomóc każdej Uczennicy w jej integralnym rozwoju. Uczennice spotykają się ze swoim Opiekunem średnio dwa razy w miesiącu, w trakcie czasu spędzanego w szkole.

Opiekunowie są wyznaczani przez Dyrekcję Szkoły spośród nauczycieli odpowiednio przygotowanych do pełnienia tej funkcji.